pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Studia magisterskie - Bezpieczeństwo wewnętrzne w formule Ucz się i pracuj

Studia magisterskie - Bezpieczeństwo wewnętrzne w formule Ucz się i pracujWydział Nauk Społecznych i Humanistycznych zaprasza na studia magisterskie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w trybie stacjonarnym w formule „Ucz się i pracuj”!

Jesteś aktywny zawodowo i myślisz o rozwoju zawodowym lub osobistym? Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy ma dla Ciebie atrakcyjną ofertę - bezpłatne studia stacjonarne dla pracujących. – „Ucz się i pracuj”!

Z oferty mogą skorzystać również osoby, które nie pracują zawodowo.

Co oznacza oferta „Ucz się i pracuj”?

- nie ponosisz kosztów kształcenia za zajęcia dydaktyczne – studia są bezpłatne

- wykłady odbywają się 3 razy tygodniu popołudniami oraz w wybrane soboty , również on-line

- wszystkie niedziele wolne

- podczas rekrutacji elektronicznej zadeklaruj studia stacjonarne

- podczas składania dokumentów złóż deklarację, że chcesz studiować w grupie „Ucz się i pracuj”

Bezpieczeństwo wewnętrze - studia magisterskie (2-letnie)

O kierunku

Studia magisterskie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne przeznaczone są dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe tj. funkcjonariuszy Policji, Służby Więziennej, kuratorów, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej zajmujących się bezpieczeństwem. Program kształcenia umożliwia studentom uzyskanie pogłębionej wiedzy z nauki o bezpieczeństwie oraz dyscyplin pokrewnych – psychologii, pedagogiki, socjologii, prawa oraz nauki o zarządzaniu.

Naszym celem jest wyposażenie studentów w umiejętności sprawiające, ze absolwent studiów magisterskich na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w PWSZ im. Witelona w Legnicy stanie się pożądanym i dobrze wykształconym profesjonalistą, którego zatrudnieniem będą zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, administracja państwowa, służby mundurowe i specjalne oraz szeroko rozumiany sektor bezpieczeństwa wewnętrznego.

Zajęcia realizowane podczas studiów obejmują przedmioty kształcenia ogólnego, kierunkowego oraz specjalistycznego z zakresu zagadnień prawnych i społeczno-psychologicznych.

Specjalności

- Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego – absolwent specjalności posiada umiejętności: rozpoznawania, analizowania i stosowania procedur przez instytucje bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych w skali lokalnej, regionalnej i państwowej. Potrafi formułować i uzasadniać podejmowane decyzje; potrafi praktycznie wykorzystać posiadaną wiedzę do opisu oraz analizy zaistniałych problemów bezpieczeństwa oraz projektowania systemów bezpieczeństwa z uwzględnieniem jego interdyscyplinarności.

- Kryminalistyka i techniki śledcze – absolwent specjalności posiada umiejętności z zakresu wykorzystania metod i środków technicznych do rozpoznawania i wykrywania ujemnych zjawisk społecznych, w szczególności przestępstw i ich sprawców oraz umiejętności udawadniania związku między osobami a zdarzeniami.

- Obronność państwa – specjalność przygotowuje wykwalifikowanych kandydatów na stanowiska w instytucjach obronności jak; Siły Zbrojne RP, cywilna administracja wojskowa, państwowa i samorządowa. Absolwent specjalności „obronność państwa” będzie przygotowany do pracy między innymi w charakterze żołnierza-specjalisty w jednostkach obrony terytorialnej kraju, a także specjalisty ds. procedury bezpieczeństwa i zarzadzania kryzysowego w instytucjach zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa.

- Zarzadzanie kryzysowe w administracji publicznej – specjalność przygotowuje wykwalifikowanych kandydatów na stanowiska w organach administracji rządowej i samorządowej wz. z zarzadzaniem kryzysowym realizowanym przez centra zarzadzania kryzysowego i zespoły zarzadzania kryzysowego. Absolwenci przygotowani są do sprawnego i skutecznego zarządzania kadrami w sytuacjach kryzysowych, które ze względu na swój charakter wymagają współpracy pomiędzy wszystkimi szczeblami administracji publicznej oraz podmiotami spoza tego obszaru.

Kariera po studiach

Po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne absolwent jest przygotowywany do pracy w instytucjach podległych resortom: spraw wewnętrznych, obrony narodowej, administracji i cyfryzacji, zdrowia, pracy i polityki społecznej, w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, gospodarce narodowej oraz w sektorze prywatnym.

Absolwenci studiów posiadają kwalifikacje do podjęcia pracy na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej, w szczególności w jednostkach organizacyjnych służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne.

Studenci zdobywają również umiejętności niezbędne do objęcia stanowisk kierowniczych w pionach bezpieczeństwa w firmach sektora prywatnego oraz firmach świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa.

Atuty kierunku

- zajęcia prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa i obronności, mających doświadczenie w pracy

- zdobędziesz niezbędne umiejętności do prowadzenia własnej działalności związanej z ochroną i zapewnieniem bezpieczeństwa

- specjalności są dostosowane są do potrzeb rynku pracy oraz aktualnych trendów rozwoju usług w zakresie bezpieczeństwa

- poszerzysz kwalifikacje zawodowe o umiejętności miękkie, np. komunikowanie w sytuacjach kryzysowych, negocjacje

- podczas praktyk zawodowych studenci zostaną przygotowani do samodzielnego pełnienia roli zawodowej, nabycia oraz doskonalenia doświadczenia zawodowego

- ukończenie studiów magisterskich predestynuje do zajmowania stanowisk kierowniczych w obszarach związanych z tematyką bezpieczeństwa

- student ma możliwość udziału w kursie Kwalifikowany pracownik ochrony

- możliwość uczestniczenia w programie Legia Akademicka – jest to ochotnicze szkolenie wojskowe studentów, obejmujące dwie części szkolenia. Część teoretyczna realizowana jest w Uczelni, część praktyczna (ćwiczenia wojskowe) poza Uczelnią

- nabędziesz umiejętności w zakresie: metodyki wykrywania i ścigania przestępstw i wykroczeń, zasad postępowania na miejscu przestępstwa i wykorzystania technik kryminalistycznych, podstaw medycyny sądowej, taktyki prowadzenia dochodzeń i śledztw, a także zasad prowadzenia przesłuchań

- oferujemy możliwości rozwoju zainteresowań studentów w ramach kół naukowych, spotkań i uczestnictwa w konferencjach naukowych

- współpracujemy ze środowiskiem administracyjnym i samorządowym związanym z bezpieczeństwem wewnętrznym, a szczególnie z Dolnośląskim Wydziałem Zarzadzania Kryzysowego i jego agendami terenowymi, Urzędem Wojewódzkim oraz Państwową Strażą Pożarną wszelkich szczebli, Policją, Siłami Zbrojnymi RP i innymi grupami dyspozycyjnymi

O KIERUNKU

ULOTKA

<< POWRÓTImieniny: Cypriana, Justyny, Łucji
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u