pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Zasady postępowania w związku z zagrożeniem COVID-19

Zasady postępowania w związku z zagrożeniem COVID-19Ukazało się zarządzenie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w sprawie ustalenia zasad postępowania w związku z zagrożeniem COVID-19 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zapisy tego dokumentu.

Niniejsze zarządzenie określa zasady i procedury postępowania obowiązujące w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, zwanej dalej „Uczelnią” w związku z zagrożeniem COVID-19, dotyczące wszystkich osób przebywających na terenie Uczelni.

Celem wprowadzonych zasad i procedur jest zminimalizowanie zagrożenia zakażenia koronawirusem SARS- CoV-2 lub choroby CCA/ID-19 oraz:  umożliwienie pracownikom administracji i obsługi wykonywania pracy zawodowej,  umożliwienie pracownikom dydaktycznym przeprowadzenia zajęć, konsultacji, zaliczeń i egzaminów na terenie Uczelni,  umożliwienie studentom, a także innym osobom uczestniczącym w różnych formach kształcenia realizowanych w Uczelni, zwanych dalej „studentami” udziału w zajęciach dydaktycznych, zaliczeniach, egzaminach i konsultacjach.

Na terenie Uczelni mogą przebywać tylko jej pracownicy, studenci, pracownicy firm zewnętrznych obsługujących Uczelnię, najemcy oraz ich uczestnicy kształcenia, usługodawcy oraz asystenci osób z niepełnosprawnością, a także inne osoby, jeżeli jest to niezbędne do funkcjonowania Uczelni.

Przy każdym wejściu do poszczególnych budynków Uczelni powinien znajdować się dozownik z płynem do dezynfekcji rąk. Wszystkie osoby przebywające na terenie Uczelni mają obowiązek mycia i dezynfekcji rąk przy każdym wejściu/wyjściu do/z Uczelni oraz w trakcie pracy.

Każda osoba wchodząca do budynku Uczelni powinna posiadać środki ochrony osobistej: zakrywające usta i nos (maska ochronna, przyłbica, inne), zwane dalej „maseczką”.

W obiektach Uczelni istnieje obowiązek noszenia maseczek na korytarzach i w pomieszczeniach ogólnie dostępnych dla wszystkich tj. hole, korytarze, windy, toalety itp. W pomieszczeniach biurowych maseczki powinni nosić studenci oraz inne osoby z zewnątrz.

Prowadzący zajęcia mają prawo żądać noszenia maseczek przez studentów, również na swoich zajęciach.

W kontaktach z innymi osobami należy zachować bezpieczną odległość, co najmniej 1,5 m.

Należy unikać dotykania powierzchni w miejscach publicznych np. poręczy, klamek, itp.

Należy starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, a w szczególności ust, nosa i oczu.

Podczas kaszlu i kichania należy zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, po czym jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do kosza i umyć ręce.

Należy unikać kontaktu z osobami z gorączką, objawami przeziębienia i grypy.

Należy unikać powitania przez podanie ręki lub uścisk, a także zminimalizować bezpośredni kontakt z innymi osobami.

Dział Administracyjno-Techniczny jest odpowiedzialny za: zapewnienie odpowiednich środków ochronnych i środków do dezynfekcji, wyznaczenie pomieszczenia w Uczelni jako miejsca izolacji dla osób z podejrzeniem objawów charakterystycznych dla choroby zakaźnej COVID-19 oraz wyposażenia ww. pomieszczenia w zestaw ochronny, zapewnienie środków ochrony osobistej dla pracowników oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni użytkowych,  umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji, jak zdejmować jednorazowe rękawiczki oraz zakładać i zdejmować maseczkę ochronną oraz umieszczenie koszy na zużyte rękawiczki, które będą opróżniane i dezynfekowane według potrzeb.

W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (gorączka, kaszel i infekcja górnych dróg oddechowych, duszność, utrata węchu i smaku, zmęczenie i bóle mięśniowe) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie swojego bezpośredniego przełożonego.

Za organizację pracy dydaktycznej i administracyjnej na wydziałach odpowiada dziekan danego wydziału.

Dziekan wydziału: dostosowuje zasady organizacji zajęć oraz procedury obowiązujące w czasie zajęć w obiektach Uczelni do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa SARS- CoV-2 i choroby COVID-19, współpracuje z kierownikiem Działu Administracyjno-Technicznego w zakresie zgłaszania potrzeb zaopatrzenia w odpowiednie środki ochronny i środki do dezynfekcji.

W czasie zwiększonego reżimu sanitarnego studenci powinni ograniczyć przebywanie na Uczelni do czasu wynikającego z harmonogramu zajęć stacjonarnych, udziału w zaliczeniach i egzaminach, korzystania z biblioteki lub w celu załatwienia w Uczelni sprawy, której nie można załatwić telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Za organizację i przebieg zajęć odpowiada pracownik dydaktyczny prowadzący zajęcia w danej sali z określoną grupą studentów, który jest zobowiązany prowadzić ewidencję osób uczestniczących w zajęciach, niezbędną do ustalenia listy osób mogących być zagrożonych ewentualnym zachorowaniem na COVID-19.

Odległość pomiędzy osobami przebywającymi w jednej sali dydaktycznej powinna wynosić nie mniej niż 1,5 m.

Należy ograniczyć możliwość gromadzenia się studentów podczas wchodzenia do sal dydaktycznych.

W zajęciach dydaktycznych mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną COVID-19 (gorączka, kaszel i infekcja górnych dróg oddechowych, duszność, utrata węchu i smaku, zmęczenie i bóle mięśniowe).

W każdej sali dydaktycznej powinien znajdować się płyn do dezynfekcji umożliwiający odkażenie rąk.

Student musi posiadać maseczkę oraz korzystać z płynów dezynfekujących.

Sale dydaktyczne muszą być regularnie wietrzone i często dezynfekowane.

Każda sala dydaktyczna Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej powinna posiadać środki do dezynfekcji powierzchni biurowych oraz specjalistyczne środki do odkażania sprzętu dydaktycznego (sprzęt medyczny, fantomy, kozetki i inne).

W pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia nie powinny przebywać osoby postronne inne niż studenci oraz osoby prowadzące zajęcia, a także asystenci osób z niepełnosprawnościami, a w wyjątkowych sytuacjach np. hospitacji zajęć, także inne osoby.

Każdy student powinien korzystać z własnych przyborów i przedmiotów niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zajęć.

Nie zaleca się pożyczania przedmiotów od innych studentów oraz przynoszenia na zajęcia zbędnych rzeczy.

Studenci mogą w czasie przerwy w zajęciach opuścić budynek, w którym zajęcia się odbywają lub przebywać na jego terenie jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń pozwalająca na przestrzeganie dystansu społecznego, co najmniej1,5 metra od drugiej osoby.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, wymagającymi wsparcia przy stosowaniu się do ustalonych w Uczelni zasad i procedur, pomocy udzielać powinien prowadzący zajęcia lub inna osoba wyznaczona przez dziekana wydziału.

Organizacja egzaminów, zaliczeń i obrony prac dyplomowych: za organizację przebiegu egzaminów, zaliczeń i obrony prac dyplomowych na danym wydziale odpowiada dziekan wydziału, przed rozpoczęciem egzaminu, zaliczenia lub obron prac dyplomowych należy przewietrzyć pomieszczenia, w których będą się one odbywać, w trakcie trwania egzaminów, zaliczeń i obron prac dyplomowych należy wietrzyć pomieszczenia co godzinę, należy zapewnić, aby odległość między osobami siedzącymi wynosiła co najmniej 1,5 metra; należy unikać skupisk studentów i innych osób na korytarzu przed i w trakcie trwania egzaminów, zaliczeń i obron prac dyplomowych, każda sala dydaktyczna, w której przeprowadzane są egzaminy lub zaliczenia powinna być wyposażona w środki do dezynfekcji powierzchni biurowych oraz specjalistyczne środki do odkażania sprzętu dydaktycznego (np. sprzętu medycznego), członkowie komisji egzaminacyjnej powinni być zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, jednorazowe rękawiczki), egzaminowana osoba powinna posiadać maseczkę, którą jest zobowiązana użyć w sytuacji wskazanej przez osobę przeprowadzającą egzamin lub zaliczenie, wyznaczony członek komisji przed wejściem studenta do sali dydaktycznej może dokonać pomiaru temperatury ciała,  do egzaminów, zaliczeń i obron prac dyplomowych mogą przystąpić tylko studenci bez objawów sugerujących chorobę zakaźną COVID-19 (gorączkę, kaszel i infekcję górnych dróg oddechowych, duszność, utrata węchu i smaku, zmęczenie i bóle mięśniowe),  bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z sali dydaktycznej student ma obowiązek odkażenia rąk płynem dezynfekującym,  sprzęt dydaktyczny używany przez studentów powinien być odkażany odpowiednim środkiem do dezynfekcji po każdym użyciu.

Studenta, pracownika lub inną osobę przebywającą na terenie Uczelni, u której stwierdzono podejrzenie zachorowania na COVID-19, należy odizolować od reszty osób w pomieszczeniu wyznaczonym do tego na terenie Uczelni, tj. sali nr 107 w budynku A oraz poinformować o tym fakcie dziekana wydziału lub kanclerza.
Osoby, o których mowa powyżej, są zobowiązane podjąć działania zmierzające do odpowiedniego zaopiekowania się chorą osobą oraz ustalenia czy chodzi o zachorowanie na CON/ID-19.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami należy przy takich czynnościach wziąć pod uwagę rodzaj ich niepełnosprawności i zastosować odpowiednie postępowanie.
Dziekan wydziału, kanclerz lub wyznaczona w Uczelni osoba, zawiadamia Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Legnicy, a w razie złego stanu zdrowia osoby, która została odizolowana, dzwoni na nr alarmowy 112, celem udzielenia jej szybkiej pomocy.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legnicy: kontakt telefoniczny z Oddziałem Epidemiologii w godzinach urzędowania 07:30 -15:00 76-724-53-10, całodobowy telefon: 600 312 142; adres poczty elektronicznej: psse.leqnica@pis.qov.pl

Osoba, u której stwierdzono podejrzenie zachorowania na COVID-19:  bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia izolacji, stosuje się do zaleceń pracowników Uczelni, którzy będą udzielać jej pomocy, współpracuje w zakresie podania niezbędnych danych i informacji potrzebnych przy udzielaniu pomocy, jest zobowiązania do podania informacji na temat wszystkich osób, z którymi miała kontakt na terenie Uczelni.

Dziekan wydziału, kanclerz lub inna wyznaczona w Uczelni osoba:  kieruje do pomocy dla osoby podejrzanej o zachorowanie na COVID-19 pracownika, który przystępując do działań: zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki,  pomaga osobie podejrzanej o zachorowanie na COVID-19 w powiadomieniu rodziny o zaistniałej sytuacji, ustala listę osób, które mogły mieć kontakt z osobą podejrzaną o zachorowanie, po zakończonej interwencji, dopilnowuje, aby zostały zdezynfekowane wszystkie pomieszczenia i sprzęty, z którymi miała kontakt osoba podejrzana o zachorowanie.

Wszystkie osoby, które biorą udział przy udzielaniu pomocy osobie podejrzanej o zachorowanie na COVID-19 są zobowiązane do zachowania szczególnej ostrożności przy podejmowaniu wszelkich czynności, w tym zwłaszcza ograniczyć do minimum kontakt bezpośredni oraz unikać udziału dodatkowych osób, jeżeli nie jest to potrzebne.

W przypadku uzyskania informacji o fakcie zachorowania na COVID-19 przez pracownika, studenta, lub innej osoby, która przebywała na terenie Uczelni i miała kontakt z innymi osobami, dziekan wydziału lub kanclerz zawiadamia Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Legnicy.

W takim przypadku rektor w porozumieniu z dziekanem wydziału oraz kanclerzem ustala zasady dalszej realizacji zajęć lub pracy w Uczelni.

2020-10-19

<< POWRÓTImieniny: Cypriana, Justyny, Łucji
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u