pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych zaprasza na studia!

 Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych zaprasza na studia!


Kandydaci na studia na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych mają możliwość kształcenia się na dwóch kierunkach studiów licencjackich (studia pierwszego stopnia) – Finanse, rachunkowość i podatki oraz Zarządzanie; czterech kierunkach inżynierskich – Energetyka, Informatyka, Logistyka i transport oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz jednym kierunku studiów magisterskich (studia drugiego stopnia) – Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie.

W pierwszych semestrach nauki studenci nabywają wiedzę ogólną powiązaną z danym kierunkiem. W kolejnych semestrach studenci wybierają jedną ze specjalności prowadzonych na poszczególnych kierunkach. Przedmioty specjalnościowe pogłębiają wiedzę studentów z wybranych dziedzin oraz przygotowują do podjęcia pracy w wybranych zawodach bez konieczności dalszej edukacji.

Zalety studiów na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy:

- doświadczona kadra dydaktyczna,

- dobrze wyposażone laboratoria,

- ścisła współpraca z firmami z branży IT, z branży produkcyjnej oraz branży transport - spedycja - logistyka. Współpraca pozwala na realizację praktyk, które studenci odbywają po każdym roku,

- projektowy charakter prac inżynierskich,

- możliwość podejmowania zatrudnienia już w trakcie nauki,

- Uczelnia zapewnia możliwość uzyskania certyfikatu CISCO CCNA oraz bezpłatny dostęp do narzędzi firmy Microsoft,

- wraz z partnerskimi przedsiębiorstwami organizujemy dla naszych studentów dodatkowe aktywności, które podnoszą ich kompetencje zawodowe w tym: dodatkowe praktyki, warsztaty prowadzone przez specjalistów z firm, praca zawodowa, również w niepełnym wymiarze czasu,

- studenci zdobywają dodatkową wiedzę techniczną i nabywają bardzo pożądane umiejętności miękkie, takie jak praca w zespole, nawiązywanie relacji z klientami,

- studenci uczestniczą w dodatkowych kursach, seminariach oraz wyjazdach i wycieczkach edukacyjnych,

- w programie kształcenia uwzględniono elementy kształcenia dualnego – praktyczne projekty realizowane na rzecz pracodawcy, które uzupełniają praktyki i stanowią kluczowy element przygotowania do zawodu.


Finanse, rachunkowość i podatki
studia licencjackie


Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych zaprasza na studia!Trzyletnie studia na kierunku Finanse, rachunkowość i podatki zapewniają umiejętności oraz wiedzę z zakresu finansów, rachunkowości oraz podatków i systemu podatkowego. Pozwalają zdobyć kwalifikacje typowe dla absolwentów kierunków ekonomicznych, którzy są specjalistami w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, rzeczowymi oraz ludzkimi w przedsiębiorstwach lub innych podmiotach.

Studia zapewniają również elementarną wiedzę z zakresu funkcjonowania rynków kapitałowych oraz podstawowych zasad inwestowania na rynku akcji (GPW).

Pierwsze semestry poświęcone są zdobyciu podstaw potrzebnych absolwentowi kierunków ekonomicznych: ekonomii, zarządzania, prawa, ekonometrii, statystyki, matematyki itp. Podczas kolejnych trzech semestrów studenci wybierają specjalność oraz piszą pracę dyplomową, co ułatwia kształcenie umiejętności praktycznych z zakresu finansów lub rachunkowości.

Perspektywy zawodowe

Absolwent specjalności finanse podmiotów gospodarczych potrafi skutecznie zarządzać finansami, w zakresie: planowania finansowego w przedsiębiorstwie, tworzenia budżetów operacyjnych, projektów biznesowych, diagnozy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, prowadzenia rachunku kosztów kapitału i efektywności projektów inwestycyjnych, wykorzystania instrumentów controllingu strategicznego i operacyjnego w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa.

Absolwent specjalności rachunkowość i podatki ma wiedzę oraz umiejętności z zakresu rachunkowości finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości budżetowej, analizy finansowej, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz podatków i systemu podatkowego.

Absolwent kierunku Finanse, rachunkowość i podatki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy jest specjalistą w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi oraz rzeczowymi w różnych podmiotach. W zależności od wyboru specjalności absolwent może pracować w działach finansowo-księgowych lub na stanowiskach analitycznych i decyzyjnych w pionach ekonomicznych i finansowych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych sektora bankowego i ubezpieczeniowego lub innych podmiotach.

Nasze atuty

- duża liczba porozumień zawartych z pracodawcami powoduje, że studenci nie mają problemów ze znalezieniem miejsca odbywania praktyk,

- w czasie każdego roku studiów studenci odbywają praktyki zawodowe trwające po ok. 2 miesiące pracy. Podczas pierwszej praktyki studenci poznają organizację zakładu pracy oraz zadania realizowane przez poszczególne działy. Kolejne są powiązane z wybraną specjalnością,

- wykształcenie ekonomiczne ułatwia absolwentowi prowadzenie własnej działalności gospodarczej, studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w Kole Naukowym „Economicus”,

- studenci uczestniczą m. in. w szkoleniach oraz seminariach. W roku 2016 studenci koła zostali finalistami ogólnopolskiego konkursu „Księgowi przyszłości” organizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.


Zarządzanie
studia licencjackie


Trzyletnie studia na kierunku Zarządzanie pozwalają zdobyć kwalifikacje w zakresie zarządzania, w tym zarządzania różnymi pionami przedsiębiorstwa. Pozwalają nabyć umiejętności typowe dla absolwentów kierunków ekonomicznych, którzy są specjalistami w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, rzeczowymi oraz ludzkimi w przedsiębiorstwach lub innych podmiotach.Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych zaprasza na studia!

Pierwsze semestry poświęcone są zdobyciu podstaw wiedzy ekonomicznej: zarządzania, prawa, ekonomii, statystyki, matematyki itp. Od drugiego roku wybierają specjalność, co ułatwia kształcenie umiejętności praktycznych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania zasobami ludzkimi lub lean management. W czasie trzech ostatnich semestrów studiów, przygotowują pracę licencjacką pod opieką doświadczonych promotorów. Praca ma charakter praktyczny i pogłębia umiejętności praktyczne w zakresie wybranej specjalności studiów.

Absolwent specjalności lean management ma wiedzę oraz umiejętności praktyczne dotyczące zastosowania nowoczesnej koncepcji organizacji i zarządzania LEAN MANAGEMENT. Zna i potrafi wykorzystać w praktyce takie metody i techniki jak: lean manufacturing, 5S, Kaizen, Kanban, VSM, SMED oraz inne. Potrafi zastosować lean management w różnych obszarach funkcjonowania organizacji, m.in.: w produkcji, logistyce, pracy biurowej i innych.

Absolwent specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem posiada umiejętność analizy i oceny zjawisk ekonomicznych w skali przedsiębiorstwa i jego otoczenia, a w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy, analizy zasobów wewnętrznych przedsiębiorstwa oraz formułowania jego strategii rozwoju. Posiada umiejętność zarządzania różnymi pionami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa (np. marketing, zarządzanie produkcją, finansami, jakością, kadrami itp.).

Absolwent specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi ma wiedzę oraz umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w tym: doboru pracowników, planowania ścieżek kariery i zarządzania karierą, tworzenia nowoczesnych systemów motywowania do pracy oraz ocen pracowników, projektowania działań kreujących kulturę organizacyjną, analizowania efektywności pracy.

Perspektywy zawodowe

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania, w tym zarządzania różnymi pionami przedsiębiorstwa. W zależności od wyboru specjalności może pracować w przedsiębiorstwach, organizacjach, jednostkach non-profit na różnych stanowiskach, w tym: specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, specjalisty ds. Lean Management, analityka systemów zarządzania, kierownika średniego szczebla. Wykształcenie ekonomiczne ułatwia absolwentowi prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Nasze atuty

- Uczelnia zawarła wiele porozumień z Pracodawcami, co sprawia, że studenci nie mają problemów ze znalezieniem miejsca odbywania praktyk,

- bezpośredni kontakt z pracodawcami podczas realizacji praktyk zawodowych oraz powiązanie problematyki pracy dyplomowej z potrzebami pracodawców ułatwia znalezienie oraz podjęcie pracy,

- po pierwszym oraz drugim roku studiów studenci odbywają praktyki zawodowe trwające po ok. 2 miesiące pracy. Podczas pierwszej praktyki studenci poznają organizację zakładu pracy oraz zadania realizowane przez poszczególne działy. Kolejne są powiązane z wybraną specjalnością,

- studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w Kole Naukowym „Ekonomicus”. Studenci uczestniczą m. in. w szkoleniach oraz seminariach.


Energetyka
studia inżynierskie

Studia na kierunku Energetyka pozwalają uzyskać umiejętności i wiedzę z zakresu energetyki, techniki cieplnej oraz nauk technicznych.

Absolwent kierunku Energetyka to inżynier, który posiada wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu problematyki energetycznej, techniki cieplnej oraz nauk technicznych. W szczególności posiada wiedzę z zakresu: podstawowych obszarów energetyki (elektroenergetyka, energetyka gazu i paliw płynnych), energetyki źródeł odnawialnych, budowy, działania i eksploatacji systemów i urządzeń energetycznych. Zna zagadnienia zrównoważonego rozwoju kraju oraz problematykę ekologicznego wytwarzania, przetwarzania, przesyłania i dystrybucji energii.

Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych zaprasza na studia!Absolwent posiada kwalifikacje w zakresie: projektowania, obsługi i eksploatacji systemów i urządzeń energetycznych, planowania i nadzoru nad gospodarowaniem energią, wdrażania norm energetycznych oraz norm ochrony środowiska związanych z wykorzystaniem energii, wykonywania bilansów energetycznych.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku Energetyka jest w szczególności przygotowany do podjęcia pracy w:

- przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących maszyny, urządzenia i systemy energetyczne, a także w przedsiębiorstwach wytwarzających nośniki energii oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się przesyłaniem i dystrybucją nośników energii,

- przedsiębiorstwach zajmujących się budową i eksploatacją systemów wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych,

- przedsiębiorstwach zajmujących się konsultingiem i auditingiem energetycznym,

- jednostkach samorządu terytorialnego (komórkach organizacyjnych zajmujących się planowaniem energetycznym).

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

- projektanci i konstruktorzy maszyn, urządzeń i systemów energetycznych,

- inżynierowie nadzoru eksploatacyjnego i inżynierowie energetycy w działach utrzymania ruchu przedsiębiorstw produkcyjnych,

- specjaliści ds. oceny energetycznej i efektywnego zarządzania energią, przedsiębiorcy w branży energetycznej.

Nasze atuty

- wysoko rozwinięty przemysł oraz ścisła współpraca z pracodawcami ułatwia odbywanie praktyk oraz realizację projektów inżynierskich. Studenci realizują praktyki w wymiarze po 320 godz. w semestrach 4, 6 oraz 7,

- w planie studiów uwzględniono elementy kształcenia dualnego – praktyczne projekty inżynierskie realizowane przez studentów na rzecz zakładów pracy. Projekty uzupełniają praktyki i stanowią kluczowy element przygotowania do zawodu,

- studenci kierunku mogą rozwijać swoje zainteresowania w Kole Naukowym Inżynierii Materiałowej „Ferrum”, studenci mogą uczestniczyć w dodatkowych kursach, seminariach oraz wyjazdach i wycieczkach edukacyjnych.


Informatyka
studia inżynierskie


Studia na kierunku Informatyka pozwalają zdobyć kwalifikacje inżyniera z branży IT. Pierwsze semestry poświęcone są zdobyciu podstaw wiedzy inżynierskiej: zasad działania i architektury komputerów, matematyki, podstaw programowania. Na drugim roku studenci wybierają specjalność zgodną z zainteresowaniami. W ostatnich trzech semestrach studenci piszą prace inżynierskie pod opieką doświadczonych promotorów. Prace mają charakter praktyczny i dotyczą realnych problemów jakie występują w przedsiębiorstwie.Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych zaprasza na studia!

Studenci specjalności programowanie aplikacji mobilnych i internetowych nabywają wiedzę z zakresu języków programowania oraz narzędzi wykorzystywanych przy tworzeniu nowoczesnych aplikacji, technologii stosowanych w Internecie, rozwiązań wykorzystywanych w urządzeniach mobilnych, baz danych, zasad projektowania, budowy i testowania oprogramowania, metodologii zarządzania projektami informatycznymi, projektowania graficznych interfejsów użytkownika.

Absolwent specjalności bezpieczeństwo systemów informatycznych posiada pogłębioną wiedzę z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji systemów i sieci komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa. Potrafi m.in. projektować oraz administrować rozległymi i lokalnymi sieciami, wdrażać i integrować niezawodne systemy informatyczne m.in. w oparciu technologie wirtualizacji czy chmury obliczeniowe. Specjalność ta daje gruntowną i wszechstronną wiedzę niezbędną praktycznie w każdym obszarze związanym z tworzeniem i eksploatacją nowoczesnych systemów informatycznych.

Absolwent specjalności grafika komputerowa uzyskuje wiedzę z zakresu zaawansowanych technik grafiki komputerowej, obejmującej umiejętność korzystania z zaawansowanego oprogramowania w zakresie grafiki 2D, 3D oraz projektowania graficznego. Może pracować jako grafik komputerowy oraz twórca projektów multimedialnych w firmach reklamowych lub firmach projektujących i utrzymujących serwisy internetowe.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku Informatyka ma kwalifikacje inżyniera z branży IT. W zależności od wyboru specjalności może pracować jako:

- Programowanie aplikacji mobilnych i internetowych:

• Programista,
• tester oprogramowania,
• projektant lub administrator baz danych,
• specjalista ds. wdrożeń.

- Systemy i sieci komputerowe:

• administrator sieci,
• administrator systemów informatycznych,
• specjalista ds. wdrożeń,
• projektant lub administrator baz danych.

- Grafika komputerowa:

• grafik komputerowy,
• projektant graficznych interfejsów użytkownika,
• specjalista ds. DTP.

Nasze atuty

- doświadczona kadra dydaktyczna,

- dobrze wyposażone laboratoria,

- ścisła współpraca z firmami z branży IT,

- projektowy charakter prac inżynierskich,

- łatwość podejmowania zatrudnienia już w trakcie nauki,

- Uczelnia ściśle współpracuje z doświadczonymi firmami z branży IT. Współpraca pozwala na realizację projektów informatycznych oraz praktyk,

- po każdym roku studiów studenci odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 320 godzin. Po pierwszym roku poznają organizację zakładu pracy, struktury informatyczne przedsiębiorstwa. Kolejne praktyki związane są z wybraną specjalnością,

- Uczelnia zapewnia możliwość uzyskania certyfikatu CISCO CCNA oraz bezpłatny dostęp do narzędzi firmy Microsoft,

- wraz z partnerskimi przedsiębiorstwami z branży informatycznej organizujemy również dla naszych studentów dodatkowe aktywności, które podnoszą ich kompetencje zawodowe w tym: dodatkowe praktyki, warsztaty prowadzone przez specjalistów z firm, praca zawodowa, również w niepełnym wymiarze czasu,

- studenci zdobywają dodatkową wiedzę techniczną i nabywają bardzo pożądane umiejętności miękkie, takie jak praca w zespole, nawiązywanie relacji z klientami,

- studenci, mogą rozwijać swoje zainteresowania w Kole Naukowym Informatyki Współczesnej. Studenci organizują konferencje naukowe, realizują projekty, uczestniczą w seminariach naukowych, itp.


Logistyka i transport
studia inżynierskie


Inżynier pracujący w branży Transport-Spedycja-Logistyka (TSL) to zarówno osoba projektująca techniczne aspekty funkcjonowania procesów branży TSL jak i często menedżer, który posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania, psychologii, prawa gospodarczego, logistyki, transportu, spedycji, ekologii itp.

Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych zaprasza na studia!Absolwent specjalności inżynieria systemów logistycznych i transportowych posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie zarządzania funkcjami logistycznymi oraz procesami logistycznymi i transportowymi w przedsiębiorstwach świadczących usługi logistyczne i transportowe, w szczególności w odniesieniu do operatorów logistycznych, firm transportowych, firm spedycyjnych, firm kurierskich.

Absolwent specjalności logistyka produkcji i dystrybucji posiada wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie szerokorozumianych technologii transportu kolejowego oraz technologii prac ładunkowych w systemach logistycznych. Posiada wiedzę z obszaru budowy pojazdów szynowych, sterowania ruchem kolejowym z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa, a także modelowania procesów transportowych oraz zasad eksploatacji taboru kolejowego i infrastruktury kolejowej. Posiada umiejętności dotyczące diagnostyki technicznej obiektów i systemów transportu szynowego oraz kształtowania ochrony środowiska w transporcie szynowym.

Absolwent specjalności organizacja i zarządzanie w transporcie kolejowym jest przygotowany do pracy w:

- przedsiębiorstwach transportu kolejowego, w działach zajmujących się szerokorozumianą logistyką organizacji przewozów i prowadzenia ruchu kolejowego,

- przedsiębiorstwach komunikacji zbiorowej, które wykorzystują transport szynowy,

- przedsiębiorstwach przemysłowych i dystrybucyjnych, w działach zajmujących się analizą i organizacją procesów transportowych i logistycznych realizowanych z wykorzystaniem transportu kolejowego,

- przedsiębiorstwach zarządzających transportem kombinowanym,

- przedsiębiorstwach konstruujących tabor kolejowy,

- centrach logistycznych,

- przedsiębiorstwach spedycyjnych,

- szkołach ponadpodstawowych jako nauczyciel przedmiotów zawodowych, instytucjach administracji samorządowej i państwowej (Urząd Transportu Kolejowego, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei).

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku studiów Logistyka i Transport jest przygotowany do pracy zawodowej na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych wymagających wiedzy i umiejętności interdyscyplinarnych z branży Transport-Spedycja-Logistyka. Może pracować w centrach logistycznych i wyspecjalizowanych firmach transportowych, a także w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych i usługowych – w komórkach zajmujących się zaopatrzeniem, produkcją, dystrybucją oraz magazynowaniem.

Absolwent kierunku może być zatrudniony m.in. na następujących stanowiskach:

- menedżer organizacji ruchu transportowego w firmach transportowo-spedycyjnych,

- inżynier w przedsiębiorstwie zajmującym się transportem, logistyką,

- spedycją, produkcją,

- spedytor w firmach spedycyjnych, transportowych oraz produkcyjnych,

- specjalista do spraw transportu w firmach kurierskich oraz transportowo-logistycznych.

Nasze atuty

- uczelnia ściśle współpracuje z doświadczonymi firmami z branży produkcyjnej oraz branży Transport - Spedycja - Logistyka. Współpraca pozwala na realizację praktyk, które studenci odbywają po każdym roku w wymiarze 320 godz.,

- w programie studiów uwzględniono element kształcenia dualnego - praktyczne projekty realizowane na rzecz pracodawcy. Projekty uzupełniają praktyki i stanowią kluczowy element przygotowania do zawodu, ukończenie studiów zapewnia możliwość ubiegania się o zwolnienie z egzaminu związanego z uzyskaniem certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym,

- studenci kierunku mogą rozwijać swoje zainteresowania w Kole Naukowym Logistyki i Transportu lub Kole Naukowym Zarządzania Jakością. Studenci mogą uczestniczyć w dodatkowych kursach, seminariach oraz wyjazdach i wycieczkach edukacyjnych.


Zarządzanie i inżynieria produkcji
studia inżynierskie


Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji zapewniają wszechstronną wiedzę techniczną uzupełnioną o kwalifikacje inżyniera oraz menadżera. Studenci mogą poszerzyć swoje zainteresowania związane z problemami konstruowania, wytwarzania, eksploatacji, bezpieczeństwa oraz wykorzystania narzędzi informatycznych w procesach produkcyjnych.Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych zaprasza na studia!

Pierwsze semestry poświęcone są zdobyciu podstaw wiedzy potrzebnej inżynierowi: matematyki, fizyki, chemii, materiałoznawstwa itd. Na drugim roku studenci wybierają specjalność zgodną ze swoimi zainteresowaniami. W ostatnich trzech semestrach studenci piszą prace inżynierskie pod opieką doświadczonych promotorów. Prace mają charakter praktyczny i dotyczą realnych problemów jakie występują w przedsiębiorstwie.

Absolwent specjalności inżynieria mechaniczna posiada umiejętność analizy parametrów mechanicznych materiałów w odniesieniu do ich użytkowania związanego z podatnością na korozję, pękanie, złamania itp. Ponadto potrafi określić przydatność tych parametrów dla określonego produktu. Absolwent umie korzystać z dostępnych przyrządów oraz systemów pomiarowych w celu diagnozy problemów związanych z eksploatacją produktu, oceną jakości i niezawodności produktu oraz zarządzania jakością produktu.

Absolwenci specjalności inżynieria motoryzacyjna jest specjalistą w zakresie zarządzania produkcją w branży motoryzacyjnej, w szczególności ma wiedzę w zakresie organizacji produkcji elementów pojazdów samochodowych, technik wytwarzania, doboru materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych.

Absolwent specjalności systemy i procesy przemysłowe jest specjalistą w zakresie organizacji wybranych systemów i procesów przemysłowych. Potrafi analizować i modernizować istniejące systemy przemysłowe, a także optymalizować procesy przemysłowe. Zna technologie informatyczne wspomagające procesy przemysłowe.

Perspektywy zawodowe

Absolwent jest inżynierem, który posiada nowoczesną wiedzę w zakresie inżynierii produkcji oraz nauk o zarządzaniu. W zależności od wyboru specjalności posiada pogłębione umiejętności w zakresie inżynierii mechanicznej, inżynierii motoryzacyjnej lub systemów i procesów przemysłowych. Absolwent kierunku może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w tym z branży motoryzacyjnej.

Nasze atuty

- absolwent kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji może pracować w zakładach produkcyjnych w szczególności w branży motoryzacyjnej,

- studenci mogą odbywać praktyki w przedsiębiorstwach Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Po każdym roku studiów studenci odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 320 godzin. Podczas pierwszej praktyki studenci poznają organizację zakładu pracy, struktury produkcji, zasady rekrutacji itd. Kolejne praktyki łączą się tematycznie z wybraną specjalnością,

- studenci kierunku mogą rozwijać swoje zainteresowania w Kole Naukowym Zarządzania Jakością, Kole Naukowym Inżynierii Materiałowej „Ferrum” lub Kole Naukowym Logistyki i Transportu,

- studenci uczestniczą w dodatkowych kursach, seminariach oraz wyjazdach i wycieczkach edukacyjnych,

w programie uwzględniono elementy kształcenia dualnego – praktyczne projekty realizowane na rzecz pracodawcy, które uzupełniają praktyki i stanowią kluczowy element przygotowania do zawodu.


Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie
studia magisterskie


Dwuletnie studia magisterskie na kierunku Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie przygotowują do pełnienia funkcji menedżersko-specjalistycznych z zakresu finansów oraz zarządzania.
Pierwsze semestry pozwalają zdobyć podstawy wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstwa oraz zarządzania nim. Na drugim semestrze studenci wybierają specjalność zgodną ze swoimi zainteresowaniami. W ostatnich trzech semestrach, studenci piszą prace magisterskie pod opieką doświadczonych promotorów. Praktyczny charakter prac magisterskich, które dotyczą realnych problemów w przedsiębiorstwie, to ważny element pozwalający kształcić kwalifikacje zawodowe absolwenta.

Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych zaprasza na studia!Absolwent specjalności finanse i inwestycje przedsiębiorstw posiada wiedzę i umiejętności pozwalające skutecznie zarządzać finansami, w zakresie: planowania finansowego w przedsiębiorstwie, tworzenia budżetów projektów biznesowych oraz pozyskiwania środków unijnych, diagnozy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, oceny efektywności projektów inwestycyjnych, zarządzania inwestycjami oraz oceny ryzyka finansowego.

Absolwent specjalności zarządzanie i innowacje w przedsiębiorstwie posiada wiedzę oraz umiejętności interpretacji i oceny zjawisk oraz procesów zarządzania przedsiębiorstwem, oceny wpływu otoczenia na przedsiębiorstwo oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, w tym zarządzania innowacjami, potrafi zarządzać projektami biznesowymi, kierować zespołami oraz skutecznie komunikować się i negocjować.

Perspektywy zawodowe

Absolwent posiada unikalne kwalifikacje menedżersko-specjalistyczne z zakresu finansów oraz zarządzania przedsiębiorstwem. Może pracować na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania oraz finansowania, m.in. jako menedżer finansowy, menedżer projektu, analityk/doradca finansowy lub z sukcesem prowadzić własną działalność gospodarczą.

Nasze atuty

- nowością kierunku jest połączenie dwóch obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa, w rezultacie absolwent rozumie i potrafi kształtować zjawiska oraz procesy zarówno finansowe, jak i w sferze zarządzania podmiotem gospodarczym. Wszechstronne przygotowanie absolwenta jest dużym atutem na rynku pracy,

- studenci mogą odbywać praktyki zawodowe w różnorodnych przedsiębiorstwach i innych instytucjach, z którymi współpracuje Uczelnia. W czasie pierwszego i drugiego roku studiów studenci odbywają praktyki zawodowe trwające po 270 godzin (niecałe 7 tygodni). Praktyki ułatwiają kształcenie umiejętności zawodowych,

- studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w Kole Naukowym „Ekonomicus”. Studenci uczestniczą m.in. w szkoleniach oraz seminariach. W roku 2016 studenci koła zostali finalistami ogólnopolskiego konkursu „Księgowi przyszłości” organizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.


2020-07-20

<< POWRÓTImieniny: Cypriana, Justyny, Łucji
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u