pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Porozumienie o współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci

Porozumienie o współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci18 marca 2019 roku podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy i Oddziałem Miejskim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy. Pod dokumentem podpisali się Rektor prof. Ryszard K. Pisarski oraz Prezes – Kazimierz Pleśniak.

Partnerzy niniejszego porozumienia stwierdzili, że zamierzają ze sobą współpracować i ustalają ramowe zasady tej współpracy. Uczelnia zadeklarowała, że jej jednostka organizacyjna - Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, prowadzi, i będzie prowadzić, kształcenie na kierunkach o profilu praktycznym. Prowadzenie kierunków o profilach praktycznych nie jest możliwe bez współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, wśród których jest również Oddział Miejski TPD.

Oddział Miejski TPD oświadcza, że w pełni popiera kształcenie na kierunkach o profilach praktycznych oferowanych przez Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych. Ta forma kształcenia jest zgodna z wymogami i oczekiwaniami pracodawców w zakresie kwalifikacji absolwentów uczelni.

Partnerzy zadeklarowali możliwość wzajemnej współpracy w zakresie: realizacji wspólnych przedsięwzięć naukowo – dydaktycznych i innych, organizowania szkoleń, kursów, seminariów i konferencji naukowych związanych z problematyką dziecka i rodziny, organizacji studenckich praktyk zawodowych oraz  doskonalenia programów i efektów kształcenia.

Ponadto Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy i Oddział Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy postanowili o rozpoczęciu współpracy w zakresie realizacji projektu POWR.03.01.00-00-T025/18-00 „Trzecia Misja Uczelni – szansą dla rozwoju pasji, zainteresowań i edukacji dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ustalono jednocześnie, że wszelkie działania Partnerów w ramach niniejszego porozumienia, nie będą pociągać za sobą jakichkolwiek zobowiązań finansowych.
Szczegółowe zasady ewentualnej współpracy rodzącej wydatki finansowe zostaną uregulowane każdorazowo w odrębnych umowach między Partnerami.

Ponadto strony porozumienia mogą powoływać się na współpracę wynikającą z niniejszego porozumienia, co może mieć charakter  informacji umieszczonej na stronach serwisu internetowego Uczelni (www.pwsz.legnica.edu.pl) i Oddziału Miejskiego TPD (www.tpd.legnica.pl). Treść i forma takiej informacji każdorazowo będzie uzgadniana przez Partnerów.

Porozumienie zostało zawarte na okres trzech lat i może być przedłużane. Każdemu z Partnerów przysługuje prawo wypowiedzenia Porozumienia z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Porozumienie może być rozwiązane w każdym czasie za zgodą obu Partnerów. Zmiany i uzupełnienia Porozumienia wymagają zgody obu Partnerów wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

Jeżeli Partnerzy uznają, iż jedno z postanowień niniejszego Porozumienia miałoby być nieskuteczne,  przyjmuje się, iż nie naruszy to skuteczności pozostałych postanowień. Partnerzy będą wówczas zobowiązani do umieszczenia w miejsce postanowienia nieskutecznego regulacji prawnie dopuszczalnej. Ta sama zasada dotyczy luk w Porozumieniu oraz przypadku, w którym jedno z postanowień nie będzie mogło być zrealizowane ze względów praktycznych.

2019-03-28

(pk)

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

<< POWRÓT


Imieniny: Łukasza, Kai, NastazjiWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy

Wirtualne Dni Otwartych Drzwi
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u